Mash Integritetspolicy - Privat

Privacy

För oss på Mash Sweden AB (”Mash”, ”vi” och ”oss”) org. nr 556866-8387 är det viktigt att du som kund känner dig trygg med att lämna de uppgifter vi efterfrågar. Vårt mål med denna policy är därför att på ett tydligt och transparent sätt beskriva för dig hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter så att du ska känna dig helt trygg med vår personuppgiftsbehandling. Vi behandlar alla personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Mash är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats samt för de uppgifter som samlas in när du kontaktar oss eller använder dig av våra tjänster. I första hand ber vid dig kontakta vårt dataskyddsombud för frågor kring personuppgiftsbehandlingen: E-post: dpo@mash.com

Insamling av personuppgifter

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel kontonummer och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in uppgifter och vilka uppgifter vi samlar in
Vi samlar in personuppgifter på flertalet olika sätt.  I första hand samlar vi dock in de personuppgifter som du tillhandahåller direkt till oss.

Uppgifter som samlas in när du gör en intresseanmälan eller när du blir kund hos oss
Vi behandlar de uppgifter du lämnar till oss när du gör en intresseanmälan eller blir kund hos oss. Dessa är främst följande: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkontouppgifter, anställningsförhållande, inkomstuppgifter, boendekostnad, kostnader för lån och krediter, kreditinformation samt betalningstransaktioner. Därtill loggas och registreras den IP-adress som används vid ansökan om kredit eller annan tjänst via Internet.

Uppgifter som samlas in när du tar kontakt med oss
När du kontaktar oss t.ex. via kundtjänst, via e-post eller på annat sätt samlar vi in de personuppgifter vi behöver för att kunna besvara din fråga och hantera ditt ärende. Dessa är t.ex. kontaktuppgifter och eventuella uppgifter kring de avtal du har med oss.

Uppgifter som samlas in från tredje part
I samband med administration av kundrelationen med dig kan vi komma att komplettera eller uppdatera dina uppgifter genom att inhämta information från privata och offentliga register såsom adressuppdatering via statens person- och adressregister (SPAR) eller kreditupplysningsföretag.

Uppgifter som samlas in vid besök på vår hemsida
När du besöker vår hemsida samlar vi in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka tjänster du är intresserad av, språkval samt personliga inställningar du gör i vår webbtjänst. För att samla in den här informationen använder vi oss även av cookies. För mer information om detta, vänligen se vår cookiepolicy.

Ändamålen med behandlingen

Dina personuppgifter behandlas alltid i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och enbart för ändamålen angivna i denna policy. Vi behandlar endast personuppgifter för nedan angivna ändamål.

  • Uppfyllande av avtalsförpliktelser
  • Verifiering av kunders identitet
  • Åtgärder för att förhindra bedrägerier, penningtvätt etc. samt för kontroll och förebyggande av brottslig verksamhet 
  • Säkerhet, riskhantering och övervakning av användningen av tjänster
  • Statistikändamål
  • Marknadsföring och kundanalys samt affärs- och metodutveckling
  • Direktmarknadsföring om du har gett ditt samtycke till detta
  • Riktad annonsering och marknadsföring om du inte har vägrat profilering och/eller användningen av cookies
  • För att följa tillämplig lagstiftning t.ex. bokföringslagstiftning
  • Samtalsinspelning för utbildningsändamål eller för att bevisa/kontrollera en tjänst som har ingåtts via telefon.I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inbegripet profilering, har du alltid rätt att invända mot den behandlingen. Du kan göra detta genom att kontakta oss eller genom att använda den länk för avregistrering som finns i de meddelanden vi skickar till dig. 

Automatiserat beslutsfattande

I vissa fall använder vi oss av så kallat automatiserat beslutsfattande då detta är nödvändigt för att ingå eller fullgöra avtalet med dig. Du har rätt att begära att beslutet omprövas manuellt, uttrycka din åsikt eller bestrida beslut som enbart grundas på automatiserad behandling om beslutet skulle få rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka din situation.

Det automatiserade beslutet grundas på en sammanvägning av kredittagarens återbetalningsförmåga, anställningsförhållande, kredittagarens kredit- och betalningshistorik, nuvarande krediter samt kredittagarens tillgångar och inkomst.

Med vilka delar vi personuppgifter?

För att kunna tillhandahålla tjänsterna till dig och för att kunna bedriva vår verksamhet behöver vi i vissa situationer dela dina personuppgifter med tredje parter. När vi gör detta säkerställer vi alltid en hög säkerhet och att tillämplig lagstiftning följs. 

För det fall vi överför personuppgifter till en tredje part som ska behandla dessa för vår räkning och som därmed utgör vårt personuppgiftsbiträde ingår vi alltid avtal som reglerar överföringen och hanteringen av uppgifter. Vi fortsätter att vara ansvariga för uppgifterna och våra biträden får enbart behandla uppgifterna i enlighet med avtalet och våra instruktioner. 

Vi kommer inte sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut uppgifter utöver vad som anges i denna policy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagenlig skyldighet eller om vi har fått ditt medgivande till en sådan överlåtelse.

 

Delning till bolag inom Mash koncernen
De uppgifter som behandlas av oss enligt ovan kan komma att överföras till andra bolag inom Mash koncernen i den mån det är relevant för de syften som anges i denna policy och när dessa fungerar som underleverantörer till oss.

Delning till leverantörer av IT-tjänster och IT-system
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Delning till samarbetspartners som arbetar med sammanställning av information, marknadsanalyser, marknadsundersökningar och marknadsföring
För att utveckla vår verksamhet och kunna tillhandahålla dig bättre riktad information, tjänster och erbjudanden använder vi oss av samarbetspartners som arbetar med sammanställning av information, marknadsanalyser, marknadsundersökningar och marknadsföring. För att kunna göra detta delar vi vissa personuppgifter med dessa samarbetspartners.

Kreditupplysningsföretag och inkassobolag
Vi är ibland skyldiga att utföra kreditprövningar. För att uppfylla detta åtagande måste vi dela vissa personuppgifter med kreditupplysningsföretag. För att vi ska kunna fullfölja avtalet med dig måste vi även i vissa fall dela uppgifter med inkassobolag.

Andra leverantörer och underleverantörer
För det fall det är nödvändigt för ändamålen angivna ovan kan vi även behöva dela uppgifter med andra leverantörer såsom teleoperatörer, leverantörer av service samt leverantörer av betalningstjänster.

Delning till myndigheter
I vissa fall kan vi vara skyldiga att dela dina personuppgifter med stat och myndigheter för att uppfylla olika lagstadgade skyldigheter.

Överföring till land utanför EES-området

I undantagsfall kan de personuppgifter som vi samlar in från dig komma att överföras till eller lagras på en destination utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan också behandlas av organisationer verksamma utanför EES som arbetar med oss eller för en av våra leverantörer.

Om detta sker säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna policy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtals klausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder. 

Lagringstid

Vi lagrar enbart personuppgifter under den tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi följer även vad som är god sed i branschen. Vad gäller kunduppgifter lagrar vi dessa under den tid vi har en aktiv kundrelation med dig. Telefonsamtal sparas i 6 månader. Vi är även skyldiga att lagra personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning, såsom 7 år för bokföringsändamål och upp till 10 år i enlighet med gällande preskriptionstid.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina rättigheter

Rätt att återkalla samtycke
I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Rätt till tillgång och information
Du har rätt att få ut en kopia på de personuppgifter som vi har om dig samt information om hur dessa personuppgifter behandlas.

Rätt till rättelse samt rätt till radering
Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information skulle vara felaktig ber vi dig att informera oss om detta. Du har rätt att när som helst begära att få dina personuppgifter rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade bl.a. för det fall de inte längre behövs för ändamålet de samlades in för eller om behandlingen baserades på ditt samtycke och du återkallar detta.

Rätt till begränsning av behandlingen samt att invända mot behandlingen
Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresse avvägning samt när dina personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring till dig.

Rätt till dataportabilitet
Om det är tekniskt möjligt och den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att fullgöra ett avtal har du under vissa förutsättningar rätt att få ut dessa personuppgifter och rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Hur du utövar dina rättigheter
För att utöva dina rättigheter kan du kontakta vår kundservice på kundservice@mash.com. Vi är normalt skyldiga att behandla din begäran inom en månad. Eftersom vi är skyldiga att kontrollera din identitet kan vi komma att be dig att fylla i, underteckna och skicka in en blankett för ändamålet.

Cookies

En cookie är en textfil som lagras på din enhet när du besöker tjänsten via en webbläsare. För mer information om hur vi använder cookies ber vi dig läsa vår cookiepolicy:

Cookiepolicy

Vi använder cookies för att underlätta och förbättra din upplevelse som besökare på våra web-sidor. Du kan acceptera användningen av cookies genom att klicka på Jag accepterar och fortsätta att använda våra sidor. 

Ifall att du inte vill använda cookies, var vänlig välj Nej, jag accepterar inte, och få vidare instruktioner om hur man stänger av cookies.

Klagomål och rätt att klaga hos Datainspektionen

Du kan kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan om du har klagomål på hur vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter. Vi strävar alltid efter att lösa dina synpunkter men är du missnöjd har du rätt att vända dig till Datainspektionen www.datainspektionen.se/.

 

Ändringar av personuppgiftspolicyn

Mash förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera personuppgiftspolicyn. För det fall vi gör materiella ändringar eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer vi att informera dig om detta på lämpligt sätt.