Allmänna villkor

Information om Mash:s kreditavtal

Mash Sweden AB (”Mash”) har tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter. Tillsynsmyndigheter är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. Dessa allmänna kontovillkor reglerar Mash:s kontokredit som beviljas av Mash i samband med en konsuments köp av vara i butik eller nätbutik mot faktura (”Konsumentkreditköp”). För faktura med 1-3 månaders betaltid gäller villkoren vid köpetillfället samt vad som regleras i punkten 4.3 i dessa allmänna villkor. Vid Konsumentkreditköp och tillhörande betalning med något av Mash:s delbetalningsalternativ träffas ett kreditavtal mellan Mash och konsumenten. Genom detta kreditavtal erbjuds konsumenten ett kreditutrymme som kan användas löpande för att betala köp av varor i butiker och nätbutiker. Mash erbjuder även s.k. onlinekrediter via Mash:s kundportal, som under vissa förutsättningar kan göras tillgänglig för konsumenten som en s.k. konsumtionskredit via överföring till konsumentens konto. För s.k. onlinekrediter gäller vid var tid tillämpliga allmänna villkor för onlinekredit istället för dessa allmänna villkor. Mash ger genom Konsumentkreditköp konsumenten möjlighet att delbetala sina kreditköp genom månatliga inbetalningar samlade på en kontofaktura. För delbetalning och avbetalning gäller dessa allmänna kontovillkor. Standardiserad Europeisk Konsumentinformation återfinns under fliken ”Villkor” på www.mash.com/se. Mash behandlar Kredittagarens personuppgifter enligt punkten 14 (Behandling av personuppgifter) nedan och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Konsumentkredit enligt dessa allmänna villkor är en högkostnadskredit.

Allmänna kontovillkor för konsumentkreditköp

1. Allmänt och partner

Dessa allmänna kontovillkor reglerar Mash:s kontokredit som beviljas av Mash Sweden AB i samband med att Mash beviljar en kredit till en konsument för betalning av vara i butik eller nätbutik mot faktura utställd av Mash (”Konsumentkreditköp”). För s.k. onlinekrediter gäller vid var tid tillämpliga allmänna villkor för onlinekredit istället för dessa allmänna villkor.

Parter i kreditavtalet är kredittagaren och kreditgivaren. Kredittagaren är konsument och personen som har ansökt om och beviljats en kredit (”Kredittagaren”). Kreditgivaren är Mash Sweden AB, organisationsnummer 556866-8387, Box 20052, 104 60 34 Stockholm. Mash nås på telefonnummer: 0771-200 160, via e-postadress kundservice@mash.com, eller via webbformuläret på hemsidan www.mash.com/se. Mash Sweden AB (nedan ”Mash”) marknadsför sina tjänster under namnet ”Mash”. Tillsyn över Mash:s verksamhet i Sverige utövas av Finansinspektionen och Konsumentverket.

2. Ansökan och accept

2.1. Krediten kan beviljas Kredittagare som fyllt 18 år och som i övrigt uppfyller Mash:s krav.

2.2. Köparen kan ansöka om att ingå ett kreditavtal med Mash genom att välja något av de olika faktura- och delbetalningsalternativen som erbjuds av Mash vid köp i en butik eller nätbutik genom att ansöka om en kredit i Mash:s kundportal, som konsumenten länkas till. En köpare kan även ansöka om att delbetala ett Konsumentkreditköp vid terminal i butik eller e-handelssida via Mash efter genomfört kreditköp mot faktura utställd av Mash genom att följa anvisade betalningsuppgifter på fakturan.

2.3. Mash gör en kreditprövning enligt lag innan konsumenten beviljas en kredit för Konsumentkreditköp i enlighet med ansökan. Genom kreditprövningen undersöker Mash om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullfölja betalningsåtagandet. Beviljande av kreditavtalet inklusive kreditutrymmet beslutas ensidigt av Mash. Kreditavtalet tillställs därefter Kredittagaren. Om ansökan om faktura- eller delbetalning med Mash inte beviljas kommer en faktura att ställas ut för köpet på vilken de fakturavillkor som anges i punkten 15 (Ångerrätt) nedan tillämpas.

3. Användning av Mash kontokredit for Konsumentkredit

3.1  Detta kreditavtal är en revolverande kontokredit som på Kredittagarens ansökan beviljas Kredittagaren i samband med Konsumentkreditköp, vilket innebär att Mash ger Kredittagaren ett kreditutrymme för köp av vara i butiker och nätbutiker på de villkor som följer av dessa allmänna villkor. Det sålunda beviljade kreditutrymmet kan också användas för delbetalning av Konsumentkreditköp som ursprungligen har gjorts via faktura utfärdad av Mash. Detta sker genom att Kredittagaren delbetalar sin faktura enligt de villkor för delbetalning som framgår av informationen på fakturan eller i Mash kundportal enligt de villkor som framgår däri.

3.2 Mash förbehåller sig rätten att göra en ny kreditprövning för varje nytt köp eller kredit som innebär att det beviljade kreditutrymmet utvidgas. Mash har alltid rätt att neka en konsument/Kredittagare att ingå ett kreditavtal eller att utvidga sitt kreditutrymme. Detta kan bl.a. komma att ske om kreditprövningen visar att konsumenten/Kredittagaren saknar ekonomiska förutsättningar att fullgöra ett sådant kreditåtagande, eller om Mash misstänker missbruk.

3.3 Kreditavtalet är personligt och får endast användas av Kredittagaren. Kredittagaren ska omedelbart underrätta Mash vid misstanke om missbruk.

4. Kreditvillkor

Följande villkor gäller för Konsumentkreditköp.

4.1. Villkor för fast delbetalning

Mash erbjuder Kredittagaren särskilda fasta delbetalningsvillkor. Villkoren gäller när Kredittagaren vid köpetillfället har valt att betala enligt en fastställd plan. Fast delbetalning gäller endast för det aktuella köpet eller krediten, och så länge som Kredittagaren följer den valda planen. Nedan följer exempel på de olika fasta delbetalningsvillkor som Mash f.n. erbjuder:

Fast delbetalning 3 månader 6 månader 12 månader 24 månader 36 månader
Exempelbelopp 10 000 SEK 10 000 SEK 10 000 SEK 10 000 SEK 10 000 SEK
Uppläggningsavgift 44 SEK 64 SEK 139 SEK 289 SEK 289 SEK
Mänadsavgift 29 SEK 29 SEK 29 SEK 29 SEK 29 SEK
Kreditränta 5,95 % 5,95 % 5,95 % 19,90 % 19,90 %
Effektiv ränta (APR) 14,67 % 14,93 % 15,70 % 32,05 % 30,58 %
Delbetalningsbelopp 3 410 SEK 1 735 SEK 901 SEK 550 SEK 408 SEK
Sammanlagt belopp att betala 10 230 SEK 10 412 SEK 10 812 SEK 13 188 SEK 14 694 SEK
 

De fasta delbetalningsvillkoren kan variera något beroende på i vilken butik eller nätbutik som köpet är genomfört. Det är alltid de vid köpet valda fasta delbetalningsvillkoren som gäller för aktuellt köp eller kredit. Krediträntan är rörlig.

4.2 Effektiv ränta

Med effektiv ränta avses kostnaden för krediten angiven som en årlig ränta, d.v.s. räntesats per år beräknad på kreditbeloppet med beaktande av delbetalningar under kreditens löptid.

För krediten uppgår den effektiva räntan för en typisk kund till 15,70%. Detta exempel har beräknats utifrån följande antaganden:

  • kredittiden är et år
  • utnyttjat kreditbelopp är 10 000 kr
  • oförandrad räntä
  • oförandrade avgifter och kostnader
  • krediten återbetalas månatligen med 12 lika stora belopp
 

4.3. Villkor för faktura med 1-3 månaders betaltid

Villkoren för faktura med 1-3 månaders betaltid, till exempel ”Köp nu, betala i mars” eller ”Köp nu, betala i augusti” framgår, om det erbjuds, vid köpetillfället. För faktura med 1-3 månaders betaltid debiteras en uppläggningsavgift om 0 kronor. Ingen ränta debiteras för det fall betalning sker inom den avtalade betaltiden. Vid försenad betalning utgår en betalningspåminnelse. Vid köp av vara för mindre än 60 kronor tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 29 kronor. Vid köp av vara för 60 kronor eller mer tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 60 kronor.

4.4. Ändring av räntan och andra kostnader

Mash får med omedelbar verkan ändra räntesatsen för krediten i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Mash eller andra kostnadsförändringar som Mash inte skäligen kunnat förutse när krediten lämnades. Mash är skyldig att tillämpa dessa villkor även till Kredittagarens fördel. 

Kredittagaren är skyldig att, utöver ränta, ersätta de kostnader som Mash har för krediten enligt den vid var tid gällande [Prislistan]. Dessa kostnader är f.n. kostnader för uppläggning samt administration av krediten, benämnda ”Uppläggningsavgift” respektive ”Månadsavgift”. Avgiften ska betalas när åtgärden som kostnaden avser har blivit utförd. Mash har när som helst under kredittiden rätt att besluta om en höjning av kostnadsersättningen i den mån Mash:s kostnader har ökat för den åtgärd som kostnadsersättningen avser att täcka.

5. Betalning

5.1 Mash skickar varje månad ut en kontofaktura till Kredittagarens folkbokföringsadress, utom i det fall Kredittagaren valt att få kontofakturan per e-post eller till annan uppgiven postadress. Kontofakturan skickas i så fall till den uppgivna adressen. Mash har dock alltid rätt att skicka kontofakturan till Kredittagarens folkbokföringsadress. Av kontofakturan framgår hur stor skulden var vid föregående periods slut, gjorda Konsumentkreditköp och inbetalningar under perioden, den kreditränta och de avgifter som tillkommit för perioden samt det belopp som Kredittagaren ska betala och vid vilket datum betalningen ska vara Mash tillhanda. Av kontofakturan framgår beloppet som ska betalas för fullföljande av en eventuellt vald fast delbetalning (”Betala enligt villkor”), men även minimibeloppet som ska betalas enligt Konto – betala i din egen takt (”Betala lägst”). Det exakta beloppet för varje månad framgår av aktuell kontofaktura. Räntan kapitaliseras.

5.2 Skulden minskar bara genom betalningar till Mash och påverkas inte av överenskommelser med en butik i efterhand. För det fall köparen framställer reklamation eller annat ersättningsanspråk som grundar sig på den vara som är betald via Mash enligt dessa allmänna villkor bör Kredittagaren i första hand vända sig direkt till försäljningsstället. Mash ansvarar dock enligt 29 § konsumentkreditlagen.

6. Misskötsel

6.1 Försenade betalningar kan innebära allvarliga konsekvenser för Kredittagaren och kan påverka framtida belåningar. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta från förfallodatumet med 24% + gällande referensränta. Överlämnas fordran för inkasso så tillkommer lagstadgade inkassokostnader. Registrering hos externt kreditupplysningsföretag kan komma att ske om krediten sägs upp på grund av väsentligt betalningsdröjsmål.

7. Villkor för avtal och Mash:s rätt till uppsägning

7.1 Kreditavtalet gäller för obestämd tid. Mash har rätt att säga upp avtalet skriftligen med iakttagande av 2 månaders uppsägningstid.

Mash har även rätt att säga upp avtalet och/eller spärra kontokrediten från användning med omedelbar verkan, om det finns ett outnyttjat kreditutrymme och:

a) Kredittagaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet,

b) Kredittagaren ställer in sina betalningar, på annat sätt visar sig vara på obestånd eller om det finns skälig anledning att anta att Kredittagaren inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet,

c) Kredittagaren avlider, försätts i konkurs, inleder skuldsanering eller om förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken förordnas,

d) Misstanke finns om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller det finns risk för att Mash på något sätt främjar sådant brott, eller

e) Misstanke finns om att Mash:s tjänster eller produkter kommer att användas för eller i samband med brottslig verksamhet eller i övrigt i strid med gällande lagstiftning eller på annat sätt som kan orsaka skada för Mash eller annan.

Kredittagaren ska underrättas om uppsägningen skriftligen eller via e-post/internettjänsten innan Kredittagaren förlorar rätten att utnyttja krediten. Om det finns särskilda skäl, såsom misstanke om brott eller missbruk av krediten, får underrättelsen lämnas omedelbart därefter.

När avtalet upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att utnyttja kontokrediten. Vid var tid gällande kontokreditvillkor gäller i tillämpliga delar för samtlig skuld som belastar kontot. Detta innebär bl.a. att Kredittagaren är betalningsskyldig såväl för transaktion som genomförs innan kontokrediten sagts upp men som bokförs först efter uppsägningstidpunkten som för transaktioner som genomförs trots att rätten att använda kontokrediten har upphört.

Beträffande Mash:s rätt att få betalning i förtid gäller punkten 9 (Rätt till betalning i förtid) nedan.

8. Kredittagarens rätt till förtida återbetalning och uppsägning

Utan kostnad har Kredittagaren rätt att göra delbetalningar som är större än vad som avtalats i kreditavtalet.

Kredittagaren har även rätt att när som helst säga upp sin kredit till förtida betalning. Vid sådan uppsägning är Kredittagaren skyldig att återbetala utnyttjat kreditbelopp och betala ränta, avgifter och kostnader för tiden fram till dagen för erläggande av den förtida betalningen.

9. Rätt till betalning i förtid

Mash har rätt till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:

a) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen,

b) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera kontofakturor, som förfallit till betalning vid olika tillfällen,

c) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen, eller

d) det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom annat beteende undandrar sig att betala sin kredit.

Vill Mash få betalt i förtid enligt punkterna a – c gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor, räknat från den tidpunkt då Mash sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kredittagaren, eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kredittagaren till handa. Har Mash krävt betalning i förtid enligt punkterna a – c är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han eller hon före utgången av uppsägningstiden betalt vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Har Kredittagaren tidigare befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte detta.

10. Meddelanden

Kredittagaren ansvarar för att omedelbart informera Mash vid ändring av namn, adress, e-post eller telefonnummer. Vid namnbyte ska personbevis bifogas. Kredittagaren godkänner att Mash skickar information via sms, e-post, brev, eller på det sätt som lagen kräver.

11. Avräkningsordning

Mash har rätt att avräkna samtliga förfallna avgifter, kostnader och räntor hänförliga till Konsumentkreditköpet innan amortering av Konsumentkreditköpets kapitalbelopp sker.

12. Överlåtelse

Mash har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. Kredittagaren har inte rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta avtal till annan, utan Mash:s skriftliga medgivande. Mash har ingen skyldighet att lämna ett sådant medgivande.

13. Begränsning av Mash ansvar

Mash är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Mash själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Mash om den varit normalt aktsam. Mash ansvarar inte för indirekt skada om inte skadan orsakats av Mash:s grova vårdslöshet. Föreligger hinder för Mash att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Mash om ränta är utfäst betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Mash inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid var tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter.

Är Mash till följd av omständighet som angivits i första stycket förhindrad att ta emot betalning har Mash för den tid under vilket hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

14. Behandling av personuppgifter

I samband med att kredittagare väljer att betala sitt köp med Mash kommer Mash att behandla dennes personuppgifter såsom för- och efternamn, adress, personnummer, kön, e-postadress, IP-adress, webbläsare, enhetsinformation, telefonnummer samt betalnings- och orderinformation hos Mash och försäljningsstället, såsom antal varor, artikelnummer, fakturabelopp, leveransmetod, spårningsnummer samt eventuella momssatser. Mash behandlar dessa uppgifter för att fullfölja avtalet med Kredittagaren, för att fullfölja rättsliga förpliktelser och för vissa uppgifter, såsom IP-adress och webbläsare, baserat på en intresseavvägning. Av identifikations- och säkerhetsskäl använder Mash Kredittagarens personnummer som kundnummer i Mash system. Kredittagarens folkbokföringsadress visas så snart denne uppgivit sitt personnummer. Adressfunktionen får bara användas för att automatiskt fylla i egen folkbokföringsadress i anslutning till ett köp. Missbruk av personuppgifter kan polisanmälas.

Syftena med Mash:s personuppgiftsbehandling är för att kunna uppfylla avtalet, för identifiering och kreditvärdering av Kredittagaren, riskvärdering, utveckling av Mash:s tjänster, för att tillvarata kundförhållandet, marknadsföring samt till internstatistik och analysföremål. Om det är nödvändigt, för att efterforska bedrägeri och missbruk av Mash:s tjänster, kan Mash också använda information som är tillgänglig på internet för identifikationsändamål.

För mer detaljerad information om Mash:s behandling av personuppgifter, så som information om Kredittagarens rättigheter (till exempel en återkallelse av samtycke till marknadsföring), utlämning och överföring av personuppgifter, se vår personuppgiftspolicy på www.mash.com/se.

15. Ångerrätt

Enligt konsumentkreditlagen har Kredittagaren rätt att ångra ingåendet av detta kreditavtal. Utnyttjande av ångerrätten sker genom att Kredittagaren meddelar Mash detta inom 14 dagar från den dag kreditavtalet ingicks. Ångerfristen börjar dock löpa senast då Kredittagaren har fått del av detta avtal. Kredittagaren kan utnyttja sin ångerrätt genom att kontakta Mash brevledes, via e-post eller telefon, enligt de i punkten 1 (Allmänt och parter) ovan angivna kontaktuppgifterna. För det fall Kredittagaren väljer att utnyttja sin ångerrätt, men ändå vill stå fast vid köpet, tillämpas de fakturavillkor som angavs vid köpetillfället. Om inget annat angavs vid köpetillfället tillämpas 14 dagars kredittid. Vid försenad betalning utgår en betalningspåminnelse. Vid köp av vara värd mindre än 60 kronor tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 29 kronor. Vid köp av vara värd 60 kronor eller mer tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 60 kronor. Utöver en påminnelseavgift tillkommer dröjsmålsränta om 24% + gällande referensränta.

16. Klagomål/Tvist

Svensk lag och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten. Klagomål kan lämnas till Mash via kundservice@mash.com eller till kundservice på telefon 0771-200 160. Klagomål kan även framföras i skrift (benämnt ”Klagomål” i rubriken eller ämnesraden) till i punkten 1 (Allmänt och parter) ovan angiven adress. Mash hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens Allmänna Råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. Är Kredittagaren missnöjd kan han även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm.

17. Ändring av dessa allmänna villkor

Kreditgivaren har rätt att ändra avtalets villkor:

‒ Om ändringen ökar Kredittagarens skyldigheter eller minskar dennes rättigheter och inte beror på lagförändring eller myndighetsbeslut, ska Mash informera om ändringen via e-post, på my.euroloan och/eller på Mash:s Internetsida. Ändringen träder i kraft på den av Mash angivna tidpunkten dock tidigast en månad efter informationen lämnades. Kredittagaren ska informera skriftligt ifall denne inte godkänner de ändrade avtalsvillkoren. I annat fall fortsätter avtalet med ändrat innehåll.

‒ Om Kredittagaren inte accepterar villkorsändringen får Kredittagaren säga upp krediten på sätt som sägs i punkten 8 (Kredittagarens rätt till förtida återbetalning och uppsägning). Under sådan uppsägningstid skall de äldre villkoren tillämpas förutsatt att uppsägningen sker innan villkorsändringen träder i kraft. I dessa fall uppbär Mash inte avgifter för uppsägning.

18. Information med anledning av kreditavtalet

Kontohavaren uppmärksammas på att detta kreditavtal kan innebära en påfrestning på den privata ekonomin, vilket innebär att Kredittagaren noga bör överväga och planera nyttjandet av krediten. Med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom näringsidkaren eller påförs av denne. Ingen extra kostnad debiteras för användandet av medel för distanskommunikation (såsom internet, telefon och chattjänst). Erbjudandet om att delbetala gäller vid köpetillfället. Erbjudandet om att omvandla sin faktura till delbetalning gäller under den avtalade kredittiden. Svensk lag har tillämpats vid utformningen av marknadsföringen. All kommunikation sker på svenska.

Konsumentkredit enligt dessa allmänna villkor är en högkostnadskredit.