Rekisteriseloste

(Henkilötietolaki 523/1999, 10§) Euroloan Consumer Finance Oyj rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Euroloan Consumer Finance Oyj | Energiakuja 3, 00180 Helsinki | Y-tunnus 2159120-9 | asiakaspalvelu@euroloan.fi, 010 217 1011 (arkisin klo 8-18)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joachim von Schantz, Energiakuja 3, 00180 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Euroloan Consumer Finance Oyj:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on luottolaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoito ja kehittäminen sekä
 • Rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen
 • Yhteystietojen hallinta
 • Riskienhallinta
 • Suoramarkkinointi ja palvelujen kohdentaminen asiakkaille
 • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, kieli, siviilisääty, ammatti, koulutus, aikaisemmat henkilötiedot, asumismuoto, lapsien lukumäärä, työpaikkatiedot, tulo- ja menotiedot, muita myönnettyjä luottoja sekä luottokortteja koskevat tiedot, asiakkaan itsensä antamat lisätiedot, maksuhäiriötiedot
 • Väestötietojärjestelmästä saadut kielto- ja päivitystiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja - kiellot
 • Tieto asiakassuhteen hoitamiseen liittyvästä yhteydenpidosta
 • Asiakkaan pankkiyhteystiedot
 • Asiakasnumero, asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät
 • Haetun ja myönnetyn luoton tiedot
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja sen estämisestä annetun lain velvoitteiden edellyttämät tarpeelliset tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:
 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä
 • Väestötietorekisteristä
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
 • Rekisteröidyn työnantajalta
 • Asiakasrekisteriin rekisteröidään luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista.

7. Tietojen säännönmukaiset

Henkilötietoja luovutetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa tietojen käsittelyä ja maksupalvelua varten. Rekisteröidyltä itseltään kerätyt henkilötiedot saattavat tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman suostumuksen perusteella.

Euroloan Consumer Finance Oyj voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Koko Euroloan Consumer Finance Oyj:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen siirrot EU:n ulkopuolelle perustuu komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden mukaiseen tiedonsiirtosopimukseen henkilötietolain 23 §:n 1. momentin 8. perusteella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyt työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot. Pyynnöt tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön kirjallisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietojen säilytysaika:

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä.