MASH - YLEISET SOPIMUSEHDOT

 

1 MÄÄRITELMÄT1.1 ”Mash” tarkoittaa Mash Finance Oyj:ta (2159120-9).


1.2 ” Yhteistyökumppani” tarkoittaa kauppiasta, joka myy tuotteita tai palveluja Mashin tarjoamilla maksutavoilla.


1.3 1.1 ja 1.2 yhdessä jäljempänä ” Osapuolet” ja kumpikin yksin ” Osapuoli”.


1.4 “Asiakas” tarkoittaa Yhteistyökumppanin kuluttaja-asiakasta, joka valitsee ostamansa Palvelun maksutavaksi Mashin tarjoaman Mash-palvelun ja josta tulee luottohakemuksen hyväksymisen seurauksena Mashin asiakas.


1.5 “Luottamuksellinen Tieto” tarkoittaa kaikkea materiaalia ja tietoa, jonka Osapuoli on saanut toiselta Osapuolelta tämän Sopimuksen yhteydessä, tai johon toiselle osapuolelle on annettu pääsy, ja joka on merkitty luottamukselliseksi tai jonka tulisi muutoin ymmärtää olevan luottamuksellista.


1.6 ” Kauppapaikat” tarkoittavat Yhteistyökumppanin kivijalkamyymälää ja/tai verkkokauppaa.


1.7 ” Mash Business” tarkoittaa Mashin sähköistä kauppiaalle suunnattua maksutapahtumien seurantajärjestelmää.


1.8 ” Mash-palvelu” tarkoittaa Mashin tarjoamia rahoituspalveluja. Mash-palvelulla Asiakas voi maksaa Kauppapaikoissa laskulla ja/tai osamaksulla.


1.9 “Palvelut” tarkoittaa Yhteistyökumppanin Asiakkaalle myymiä tuotteita ja palveluita.


1.10 ” Sopimus” tarkoittaa Mashin ja Yhteistyökumppanin välistä kauppiassopimusta.


1.11 ” Toimitusvaatimukset” tarkoittavat Mashin kulloinkin voimassa olevia toimitusvaatimuksia (katso Mash - Toimitusvaatimukset).


2 OSAPUOLTEN YLEISET VELVOLLISUUDET2.1 Osapuolet toimivat kaikissa tilanteissa hyvässä uskossa ja lojaalisti toisiaan kohtaan Sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos osapuolen tietoon tulee seikkoja, jotka saattavat estää tai haitata Mash -palvelun käyttämistä, tai jos sillä on kohtuullisia syitä epäillä Mash-palvelun toteuttamisesta ja sen toimista aiheutuvaa lopputulosta, kyseinen Osapuoli tiedottaa asiasta toista Osapuolta.


2.2 Osapuolet suorittavat tässä Sopimuksessa niille asetut tehtävät asianmukaisella huolellisuudella, ammattitaidolla ja sovitussa aikataulussa tai jos aikataulua ei ole sovittu, kohtuullisessa ajassa.


2.3 Osapuolet ilmoittavat toisilleen välittömästi, mikäli Asiakas kiistää Palveluiden maksuvelvollisuuden. Yhteistyökumppanin on ilmoitettava Mashille Palveluihin liittyvistä palautuksista tai muista hyvityksistä, kohdan 3.6 mukaisesti.


3 YHTEISTYÖKUMPPANIN TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET3.1 Yhteistyökumppani vastaa Mash-palvelun integraatiosta Kauppapaikassa liittämällä valitsemiensa Mash-palvelujen luottohakemus- ja maksuliittymän Kauppapaikkaansa. Yhteistyökumppani varmistaa, että integraatio jatkuvasti vastaa siltä vaadittuja teknisiä vaatimuksia.


3.2 Yhteistyökumppani tarjoaa Asiakkaalle maksuvaihtoehtona Mash-palvelua Yhteistyökumppanin Kauppapaikoissa sekä markkinoi Mash-palvelua pitämällä Mashin logoa verkkokauppansa etusivulla, kun Kauppapaikkana on verkkokauppa.


3.3 Yhteistyökumppani vastaa myös muutoin sille Palvelukuvauksessa asetetuista tehtävistä ja sitoutuu toteuttamaan ne huolellisesti.


3.4 Yhteistyökumppanin tulee noudattaa Mash-palvelua hyödynnettäessä Mashin Toimitusvaatimuksia. Mashilla on oikeus vapaasti muuttaa Toimitusvaatimuksia. Mash kuitenkin tiedottaa Yhteistyökumppania mahdollisista olennaisista muutoksista kolmenkymmentä (30) päivää ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli muutoksilla on olennaisia negatiivisia vaikutuksia Yhteistyökumppanin asemaan, Yhteistyökumppanilla on oikeus ilmoittamalla siitä kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa muutosilmoituksesta irtisanoa Sopimus päättymään muutosten voimaantullessa.


3.5 Yhteistyökumppani nimeää yrityksensä Mash Businessin käyttöoikeuden haltijat ja on velvollinen ilmoittamaan Mashille kaikista muutoksista käyttöoikeuden haltijoissa. Yhteistyökumppani on vastuussa siitä, että Yhteistyökumppanille luovutettuja käyttäjätunnuksia ja salasanoja käytetään asianmukaisesti. Yhteistyökumppanilla ei ole oikeutta luovuttaa käyttäjätunnuksia ja salasanoja kuin nimetyille käyttöoi¬keuden haltijoille ilman Mashin kirjallista suostumusta. Mashilla on oikeus sulkea käyttäjätunnukset ja salasanat välittömästi Sopimuksen päättymisen yhteydessä, havaitessaan käyttäjätunnusten ja salasanojen joutuneen ulkopuolisen haltuun tai havaitessaan niiden Sopimuksen tai Toimitusvaatimusten vastaisen käytön. Yhteistyökumppani sitoutuu ilmoittamaan Mashille välittömästi käyttäjätunnusten tai salasanojen katoamisesta tai joutumisesta vääriin käsiin.


3.6 Asiakkaan palauttaessa Palvelun kuluttajansuojalain (38/1978) tai muun pakottavan lainsäädännön mukaisesti tai kaupan muuten peruuntuessa esimerkiksi Palvelussa olevan virheen vuoksi Yhteistyökumppani varmistaa, että hyvitettävän Palvelun hinta ja muut kaupan yksilöintitiedot rekisteröidään myös Mash Businessiin ilman aiheetonta viivästystä. Mash vähentää palautetun tai peruutetun Palvelun hyvityksen määrän Yhteistyökumppanin Mashilta olevasta ja kohdan 4.5 mukaisesti maksettavasta muusta saatavasta. Jos Yhteistyökumppanille ei ole syntynyt uutta saatavaa Mashilta 14 kalenteripäivän kuluttua Palvelun palautuksen tai kaupan peruuntumisen aiheuttaman negatiivisen saldon syntymisestä, Mash laskuttaa Yhteistyökumppanilta negatiivisen saldon määrän ja Yhteistyökumppani maksaa laskun rahamäärän Mashin laskussa ilmoittamalle pankkitilille viivytyksettä.


3.7 Yhteistyökumppani sitoutuu informoimaan Asiakkaita Mashin ohjeistuksen mukaisesti esimerkiksi laskutuslisästä ja muusta Mash-palveluun liittyvistä seikoista.


3.8 Yhteistyökumppani tarjoaa Mashille mainostilan (banneri) internetsivuillaan yhteisesti sovittavalla tavalla.


3.9 Yhteistyökumppani ei saa käyttää Mash-palveluita mihinkään lain vastaisiin tai epäeettisiin tarkoituksiin. Yhteistyökumppani sitoutuu muutoinkin noudattamaan liiketoimintaansa liittyviä lakeja ja viranomaisohjeita, erityisesti soveltuvaa kuluttajansuoja- ja tietosuojalainsäädäntöä. Yhteistyökumppani vastaa Palveluiden toimittamista koskevien ja muiden velvoitteidensa täyttämisestä suhteessa Asiakkaaseen soveltuvien lakien ja liiketoiminnassaan muuten yleisesti noudatettavien markkinakäytäntöjen mukaisesti.


3.10 Yhteistyökumppanin tulee tarkistaa huolellisesti Asiakkaan henkilöllisyys voimassa olevasta virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, mikäli kauppa tehdään Yhteistyökumppanin myymälässä.


4 MASHIN TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET4.1 Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen Mash liittää ja luovuttaa tarvittaessa Yhteistyökumppanille käyttäjätunnukset ja salasanat Mash Businessiin.


4.2 Mash vastaa Mash-palveluun liittyvästä Asiakkaan kanssa solmittavasta luottosuhteesta, luotonvalvonnasta ja saatavien perinnästä Asiakkaalta, joka on käyttänyt Mash-palvelua Palvelujen maksuun ja solminut luottosuhteen Mashin kanssa.


4.3 Mash ei veloita Mash-palvelusta Yhteistyökumppania.


4.4 Mash kantaa Mash-palveluun liittyvän rahoitusriskin edellyttäen, että Yhteystyökumppani on noudattanut Sopimuksen ehtoja sekä Mashin Toimitusvaatimuksia.


4.5 Mash tilittää Asiakkaan Mash-palvelulla rahoittamaan Palvelun kauppahinnan Yhteistyökumppanille kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Yhteistyökumppani on ilmoittanut Mashille toimeksiannon mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamisesta. Saatavat maksetaan Yhteistyökumppanin ilmoittamalle pankkitilille. Maksut suoritetaan euroissa. Mikäli Yhteistyökumppanin myöhemmin haluaa vaihtaa ilmoittamansa pankkitilin, Yhteistyökumppanin nimetyn yhteyshenkilön tulee olla yhteydessä Mashin asiakaspalveluun.


4.6 Mikäli kauppa tämän jälkeen peruuntuu tai purkautuu, Yhteistyökumppani hyvittää Mashia kohdan 3.6 mukaisesti.


4.7 Mikäli Asiakas riitauttaa maksuvelvollisuutensa Palveluista, Yhteistyökumppani ja Asiakas käsittelevät riitaisuuden Yhteistyökumppanin myyntiehtojen ja pakottavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Mikäli asia päättyy Asiakkaan eduksi, sovelletaan Mashin ja Yhteistyökumppanin välillä mitä näiden Yleisten Sopimusehtojen kohdassa 4.9 on sovittu.


4.8 Mash-palvelu toimitetaan sellaisena kun se on – ehdolla eikä sille annetaan mitään takuita tai vakuutuksia. Mash pyrkii korjaamaan Mash –palvelussa havaitut virheet kohtuullisessa ajassa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Mash ei vastaa miltään osin Mash-palvelun integroinnista Kauppapaikassa tai Mash-palvelun yhteen toimivuudesta kolmansien osapuolten palvelujen, kuten maksunvälityspalveluiden kanssa.


4.9 Sen lisäksi mitä yllä kohdassa 3.6 on todettu, Mashilla on oikeus hyvitykseen Yhteistyökumppanilta mikäli:


(I) Asiakkaalla on oikeus Palveluihin liittyvän saatavan kuittaukseen Yhteistyökumppanilta olevaa vastasaatavaa vastaan; tai

(ii) Yhteistyökumppani ei ole noudattanut Palveluja toimittaessaan Mashin Toimitusehtoja, ja Asiakas väittää, ettei ole vastaanottanut Palveluita; tai

(iii) Asiakas riitauttaa Palveluihin liittyvän Saatavan ja asia päättyy Asiakkaan eduksi,


ja Mash on jo suorittanut saatavan Yhteistyökumppanille kohdan 4.5 mukaisesti tai on pakottavan lainsäädännön johdosta joutunut tekemään Yhteistyökumppanin puolesta maksusuorituksen Asiakkaalle. Yhteistyö kumppani sitoutuu korvaamaan Mashille kaikki edellä mainituissa tilanteissa (I)-(III) mahdollisesti muutoin aiheutuvat kohtuulliset kulut euro eurosta periaatteella, joita ei olisi muuten tullut Mashin maksettavaksi.


5 TIETOSUOJA JA TIETOTURVA5.1 Osapuolet ymmärtävät, että Sopimuksen mukainen yhteistyö edellyttää henkilötietojen siirtoa Osapuolten välillä. Osapuolet ymmärtävät, että sekä Yhteistyökumppani että Mash muodostavat itsenäisen asiakassuhteen Asiakkaaseen ja molemmat Osapuolet toimivat täten rekisterinpitäjinä omille rekistereilleen (kuten määritetty pakottavassa Suomen ja Euroopan Unionin henkilötietolainsäädännössä).


5.2 Yllä sanotun lisäksi Yhteistyökumppani toimii Mashin henkilötietojen käsittelijänä (kuten määritetty pakottavassa Suomen ja Euroopan Unionin henkilötietolainsäädännössä) toteuttaessaan tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteita. Osapuolet sopivat tarkemmin henkilötietojen käsittelystä tietosuojaliitteessä (katso Mash - Tietosuojaliite).


6 LUOTTAMUKSELLISUUS6.1 Molemmat Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaiken toiselta Osapuolelta Sopimuksen nojalla missään muodossa saamansa Luottamuksellisen Tiedon ja olemaan luovuttamatta tietoja kolmannelle osapuolelle. Osapuolella on oikeus käyttää toisen osapuolen Luottamuksellista Tietoa ainoastaan tämän Sopimuksen tarkoituksen ja velvoitteiden täyttämiseen. Osapuolella on oikeus luovuttaa toista osapuolta koskevaa Luottamuksellista Tietoa ainoastaan niille työntekijöilleen, joille on tarpeen Luovuttaa Luottamuksellisia Tietoja tässä Sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin ja sitoutuvat vastaamaan siitä, että Työntekijät noudattavat tämän Sopimuksen mukaista salassapitovelvoitetta Luottamukselliseen Tietoon.


6.2 Luottamuksellisuusvelvoite ei kuitenkaan sovellu materiaaliin tai tietoon: (a) joka on yleisesti saatavilla tai muutoin julkista; (b) jonka Osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta, jos tietoon ei ole liittynyt luottamuksellisuusvelvoitetta; (c) joka oli Osapuolen hallussa ennen tietojen saamista toiselta Osapuolelta ja aiempaan tietoon ei sisälly luottamuksellisuusvelvoitetta; (d) jonka Osapuoli on kehittänyt itsenäisesti ilman toiselta Osapuolelta saadun Luottamuksellisen Tiedon hyödyntämistä tai (e) joka Osapuolen tulee luovuttaa pakottavan lainsäädännön, viranomaismääräykseen tai tuomioistuinpäätöksen johdosta.


6.3 Osapuolen tulee lopettaa ja palauttaa toisen Osapuolen Luottamuksellisten Tietojen käyttäminen välittömästi tämän Sopimuksen päättymishetkellä tai, jos Osapuoli ei enää tarvitse kyseisiä Luottamuksellisia Tietoja tämän Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Osapuolen tulee myös palauttaa ja/tai tuhota toisen Osapuolen kirjallisesta pyynnöstä, luovuttavan Osapuolen sille toimittama Luottamuksellinen Aineisto. Kummakin Osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää kopio Luottamuksellisesta Aineistosta siltä osin kuin pakottava lainsäädäntö näin edellyttää.


6.4 Tieto Osapuolten välisestä yhteistyöstä voidaan ilmaista yleisellä tasolla Osapuolen internetsivuilla tai muussa sen käyttämässä markkinointikanavassa, siten kuin Osapuolet tarkemmin sopivat. Yhteiskumppani antaa tällä Sopimuksella Mashille luvan käyttää Yhteystyökumppanin nimeä ja logoa Mashin digitaalisessa sekä muissa markkinointikanavissa yllä mainittua tarkoitusta varten.


6.5 Tässä kohdassa 6. määritetyt velvoitteet säilyvät voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.


7 SOPIMUSKAUSI JA IRTISANOMINEN7.1 Mikäli Sopimuksen voimassaolosta ei ole sovittu muuta sovelletaan tämän kohdan 7 mukaisia ehtoja.


7.2 Tämä Sopimus tulee voimaan allekirjoituksen jälkeen. Sopimus on voimassa toistaiseksi.


7.3 Tämä Sopimus voidaan irtisanoa kummankin Osapuolen toimesta kirjallisesti kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.


7.4 Kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus lakkaamaan välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle, jos


a) toinen Osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai lakkauttaa maksunsa tai asetetaan yrityssaneeraukseen tai jos Osapuolen taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi,


b) toinen Osapuoli tekee olennaisen sopimusrikkomuksen tai toistuvasti laiminlyö Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä korjaa sopimusrikkomusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun rikkomusta koskeva kirjallinen ilmoitus on lähetetty Sopimusta rikkovalle Osapuolelle.


c) Sopimuksen täyttäminen viivästyy kohdan 9.2 mukaisen ylivoimaisen esteen vuoksi yli yhdeksänkymmentä (90) päivää,


7.5 Mikäli Mash epäilee Yhteistyökumppanin rikkovan Sopimusta, tulee Yhteistyökumppanin Mashin pyynnöstä toimittaa viipymättä tiedot, jotka ovat tarpeen sen selvittämiseksi, onko sopimusrikkomusta tapahtunut.


7.6 Mikäli Yhteistyökumppanilla on Mash-palvelu käytössä kolmannen osapuolen maksupäätteen tai verkkomaksupalvelun kautta, Mash on oikeutettu irtisanomaan Sopimus välittömin vaikutuksin, jos Mashin ja kolmannen osapuolen välinen yhteystyösopimus päättyy.


8 VASTUUNRAJOITUKSET8.1 Vaateet ja kanteet tämän Sopimuksen nojalla tulee tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun väitteen tekevä osapuoli on havainnut tai sen olisi pitänyt havaita virhe tai rikkomus. Yllä mainitusta huolimatta vaateet ja kanteet tulee tehdä kuitenkin viimeistään vuoden sisällä kyseisen kanneperusteen ilmenemisestä.


8.2 Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista.


8.3 Mashin vastuu kumulatiivinen kokonaisvastuu välittömistä vahingoista tämän Sopimuksen alla on rajattu viiteen tuhanteen (5000,00) euroon tai välittömästi vahinkotapahtumaa edeltävänä kalenterikuukautena Mashin Yhteistyökumppanille maksamaan summaan, kumpi näistä on alempi.


8.4 Tämän kohdan 8 mukaiset vastuunrajoitukset ei sovellu tilanteessa, jossa vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti tai jotka aiheutuvat tämän Sopimuksen mukaisten salassapitovelvoitteiden rikkomisesta.


9 YLEISET MÄÄRÄYKSET9.1 Sopimuksen siirto

Osapuolet eivät voi siirtää tätä Sopimusta tai sen alaisia oikeuksia tai velvollisuuksia ilman toisen Osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. Edellä sanotun estämättä Mash voi kuitenkin siirtää tämän Sopimuksen ja siihen liittyvät oikeutensa ja velvollisuuteen vapaasti Mash -konsernin sisällä.


9.2 Ylivoimainen este

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisista kohtuudella sen kontrollin ulkopuolella olevasta seikasta kuten esimerkiksi luonnonmullistukset, sota, mellakat, lakot, viranomaistoimenpiteet tai vastaavat tapahtumat, jotka kohtuudella ovat, jota se ei ole voinut ottaa huomioon tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä ja jonka seuraamuksia kyseinen Osapuoli ei ole voinut kohtuudella välttää. Lakko, työsulku, boikotti tai muu vastaava toimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, vaikka kyseinen Osapuoli on osapuoli tai kohde kyseiselle toimelle.


9.3 Ilmoitukset

Tämän Sopimuksen mukaiset ilmoitukset katsotaan tehdyksi sopimuksenmukaisesti, jos ne on tehty kirjallisesti ja lähetetty kirjattuna kirjeenä tai muutoin todisteellisesti tai sähköpostilla vastaanottavan Osapuolen kirjallisesti ilmoittamaan osoitteeseen tai numeroon.


9.4 Sopimuksen tulkinta ja pätemättömyys

Mikäli joku osa Sopimuksesta katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisten toimesta, ei tällä ole vaikutusta Sopimuksen muiden osien pätevyyteen. Tässä tilanteessa Osapuolet ryhtyvät kaikkiin kohtuullisiin toimiin, neuvottelemalla hyvässä uskossa ja lojaalisti, muuttaakseen Sopimusta siten, että sen mukainen tavoite on mahdollisimman lähellä tavoitetta, jos kyseiset pätemättömät tai täytäntöönpanokelvottomat kohdat olisivat pysyneet voimassa.


Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa 1.3.2018 alkaen.

________________________________________

 

MASH - TOIMITUSVAATIMUKSET

 

Nämä Mashin Yhteistyökumppaneille määrittämät Toimitusvaatimukset koskevat Suomessa tapahtuvia Palveluiden (tuotteet ja palvelut) toimitusta.


Mashilla on oikeus muuttaa Toimitusvaatimuksia.


1 YLEISTÄYhteistyökumppanin tulee toimittaa tarvittavat tiedot liittyen tiettyyn toimitukseen tai ostotapahtumaan, mikäli Mash sitä pyytää, mahdollisimman pian pyynnöstä pakottavan lainsäädännön asettamissa rajoissa.


Mikäli Mash ilmoittaa, että Palvelun toimitukseen liittyy epäilys petoksestsa, tulee yhteystyökumppanin yrittää pysäyttää toimitus.


Yhteistyökumppanin tulee säilyttää mahdolliset tiedot Palvelun toimituksesta tai luovutuksesta (esim. lähetystunnus, noutajan tunnistaminen ja mahdollinen valtakirja) vähintään 6 kuukauden ajan luovutuksesta laskien.


2 OSTO TEHTY FYYSISESTÄ MYYMÄLÄSTÄSeuraavia toimitusvaatimuksia tulee noudattaa, kun Palvelun osto tapahtuu fyysisessä myymälässä:


  1. Asiakas voi ostaa Palvelun ja sen voi luovuttaa hänelle vain, jos Yhteistyökumppani on tarkistanut Asiakkaan henkilöllisyyden virallisesta henkilöllisyystodistuksesta (ml. suomalainen ajokortti) ja henkilöllisyys täsmää kyseisen Mashin hyväksymän tilauksen tietoihin tilaajasta.

  2. Yhteistyökumppani säilyttää luovutuksesta tositetta 6 kuukauden ajan, mistä selviää Asiakkaan nimi, ostotiedot, henkilötunnuksen loppuosa sekä asiakkaan allekirjoitus.

  3. Yhteistyökumppani sitoutuu informoiman ja kouluttamaan henkilöstöään näiden toimitusvaatimusten sisällöstä ja niiden noudattamisesta.

3 OSTO TEHTY VERKKOKAUPASTASeuraavia toimitusvaatimuksia tulee noudattaa, kun Palvelun osto tapahtuu verkkokaupasta:


  1. Yhteistyökumppani ei voi muuttaa Mashin tilaushetkellä hyväksymää toimitusosoitetta.

  2. Tavarat tulee toimittaa käyttäen toimitusmuotoa, jonka jäljittäminen on mahdollista (esim. kirjattu kirje, lähetystunnuksellinen toimitus).

  3. Mikäli Palvelun toimittaa Postin sijaan muu logistiikkayritys, Yhteistyökumppanin on varmistuttava siitä, että ko. yritys tarkistaa Asiakkaan henkilöllisyyden ennen Palvelun luovuttamista. Palvelun luovuttamista tulee laatia todistus, josta ilmenee lähetyksen tiedot, tavaroiden luovutusaika, henkilöllisyyden varmentaminen ja Asiakkaan (tai tämän valtuuttaman) allekirjoitus. Yhteistyökumppanin tulee valita logistiikkayritykseksi yleisesti luotettavaksi tunnettu logistiikkapalveluiden tarjoaja.

  4. Mikäli nouto tapahtuu Yhteistyökumppanin fyysisestä myymälästä, toimii Yhteistyökumppani samoin kuin yllä kuvattu tilannetta ”osto fyysisestä myymälästä” osalta. Tämän lisäksi tavaran voi noutaa valtakirjalla. Tällöin Asiakkaan valtuuttamalla henkilöllä tulee olla valtakirja ja valtuutetun henkilön tulee todistaa henkilöllisyys. Tähän liittyvät tositteet (ml. valtakirja) tulee Yhteistyökumppanin säilyttää 6 kuukauden ajan.

Nämä Toimitusvaatimukset ovat voimassa 1.3.2018 alkaen.

________________________________________

 

MASH - TIETOSUOJALIITE

 

1 MÄÄRITELMÄT”Rekisterinpitäjä” tarkoittaa tahoa, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot.


”Henkilötietojen käsittelijä” tarkoittaa tahoa, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.


”Rekisteröity” tarkoittaa tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä; tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, erityisesti henkilönumerontaikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.


”Kolmas osapuoli” tarkoittaa muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, mukaan lukien rekisteröityä, julkista viranomaista, virastoa tai muuta toimielintä, kuin rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää tai tahoa, joka rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän suorassa määräysvallassa on oikeutettu käsittelemään henkilötietoja.


”Lait” tarkoittavat sovellettavaa lainsäädäntöä liittyen tietosuojaan, yksityisyyden suojaan ja tietoturvaan, kuten EU:n direktiivin 95/46/EY EU ja direktiivin 2002/58/EY (yhdessä ”EU-direktiivit”) sekä näiden muutokset, laajennukset ja uudistukset, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 sekä sitovat kansalliset lait, joilla EU:n direktiivejä pannaan täytäntöön, sekä muut tietosuoja-, yksityisyys- ja tietoturvallisuusdirektiivit, -lait, -säädökset ja -päätökset, jotka soveltuvat käsiteltäessä henkilötietoja Sopimuksen mukaisesti.


”Mallisopimuslausekkeet” tarkoittavat 5. päivänä helmikuuta 2010 annettuun Euroopan komission päätökseen 2010/87/EU pohjautuvia kulloinkin voimassaolevia henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin sijoittautuneille henkilötietojen käsittelijöille EU-direktiivien mukaisesti varten laadittuja mallisopimuslausekkeita ja Euroopan komission niihin tekemiä muutoksia ja täydennyksiä.


”Henkilötiedot” tarkoittavat rekisteröityyn liittyviä tietoja, jotka lähetetään Yhteistyökumppanille, joita Yhteistyökumppani käyttää tai joita Yhteistyökumppani muuten käsittelee Mashin puolesta Palveluihin liittyen.


”Henkilötietojen loukkaus” tarkoittaa turvallisuuden loukkausta, joka johtaa siirrettyjen, tallennettujen tai muutoin käsiteltyjen henkilötietojen tahattomaan tai laittomaan tuhoutumiseen, menetykseen, muuttamiseen, luvattomaan ilmaisuun tai käyttämiseen.


”Käsittely” tarkoittaa mitä tahansa Yhteistyökumppanin, sen kumppaneiden tai alihankkijoiden toimenpidettä, jolla nämä käsittelevät henkilötietoja, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, yhdistäminen, järjestely, muuttaminen, laskenta, analysointi, käyttö, ilmaiseminen siirtämällä, levittäminen, tyhjentäminen ja poistaminen. Tarvittaessa käsittelyä koskevia ohjeita ja käytäntöjä voidaan sopia erillisessä liitteessä.


”Palvelut” tarkoittavat Yhteistyökumppanin Mashille Sopimuksen mukaisesti toimittamia palveluita.


”Tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet” tarkoittavat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on henkilötietojen suojaaminen tahattomalta tai laittomalta tuhoutumiselta tai tahattomalta menetykseltä, muutokselta, luvattomalta ilmaisulta tai käytöltä, erityisesti prosessin koskiessa tietojen välittämistä verkon välityksellä, ja kaikilta muilta luvattomilta käsittelemisen muodoilta.


2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELEMINEN2.1 Sopijapuolten roolit

Sopijapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät, että Mash on Rekisterinpitäjä ja Yhteistyökumppani on Henkilötietojen käsittelijä liittyen kaikkeen Henkilötietojen Käsittelyyn tämän Tietosuojaliitteen mukaisesti.


2.2 Henkilötietojen käsitteleminen

Yhteistyökumppani sitoutuu noudattamaan kaikkien Henkilötietojen Käsittelemiseen sovellettavien Lakien määräyksiä. Yhteistyökumppanin on myös noudatettava (ja varmistettava, että sen mahdolliset alihankkijat noudattavat) Mashin tai tietosuojaviranomaisten Yhteistyökumppanille antamia kirjallisia ohjeita, koskien esimerkiksi Henkilötietojen Käsittelemistä, suojaamista ja salaamista. Yhteistyökumppanilla ei ole oikeutta vaatia lisäveloitusta näiden ohjeiden noudattamisesta, siltä osin, kun ohjeiden noudattaminen on tarpeellista Mashin tai Yhteistyökumppanin Lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Yhteistyökumppanin on avustettava Mashin tämän näin pyytäessä suorittamaan käsittelytoimien vaikutusten arviointeja ja konsultoimaan valvontaviranomaisia ennen Henkilötietojen Käsittelyä, mikäli vaikutusten arviointi osoittaa korkeaa riskiä.


Ellei pakottavista Laeista muuta johdu, Yhteistyökumppani ei saa käyttää tai Käsitellä Henkilötietoja mihinkään muihin tarkoituksiin kuin Mashin määrittämällä tai ohjeistamalla tavalla. Yhteistyökumppanin on pidettävä Henkilötiedot luottamuksellisina eikä sillä ole mitään oikeuksia Henkilötietoihin. Yhteistyökumppani ei saa Sopimuksen voimassaoloaikana tai sen jälkeen ilmaista tai siirtää Henkilötietoja tai mahdollistaa pääsyä niihin tai niiden käyttöä kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman Mashin antamaa kirjallista suostumusta. Selvyyden vuoksi todetaan, että henkilötietojen siirtäminen Mashin kirjallisesti etukäteen hyväksymille alihankkijoille tämän Sopimuksen ja Tietosuojaliitteen mukaisten velvollisuuksien toteuttamista varten ja tässä Tietosuojaliitteessä kuvatusti on sallittu. Yhteistyökumppani ei saa ilmaista henkilötiedoista johdettuja tietoja tai käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa.


2.3 Alihankkijoiden käyttäminen

Yhteistyökumppanilla ei ole oikeutta käyttää alihankkijoita ilman Mashin etukäteistä kirjallista suostumusta. Jos Mash on hyväksynyt Yhteistyökumppanin alihankkijan tai alihankkijoiden käyttämisen Henkilötietojen Käsittelemiseen, a) kyseisestä toimeksiannosta on Yhteistyökumppanin ja alihankkijan välillä sovittava kirjallisesti ja b) alihankintasopimuksessa alihankkijaa on velvoitettava noudattamaan vähintään samoja ja saman tasoisia velvoitteita kuin Yhteistyökumppanille tästä Tietosuojaliitteestä ja Sopimuksesta ja Laeista johtuu. Yhteistyökumppani vastaa alihankkijoiden toimista ja laiminlyönneistä Mashille ja sen kumppaneille täysimääräisesti.


2.4 Tietojen poistaminen Sopimuksen päättyessä

Sopimuksen tai Palveluiden toimittamisen päättyessä Yhteistyökumppanin on välittömästi palautettava Mashille kaikki Henkilötiedot, ja tämän jälkeen poistettava Henkilötiedot Yhteistyökumppanin Henkilötietojen Käsittelemiseen käyttämistä tietokonelaitteista (mukaan lukien tallennusvälineet), ohjelmistoista ja tietokannoista sekä annettava Mashille kirjallinen vahvistus näiden toimien toteuttamisesta. Yhteistyökumppanin on lisäksi varmistettava, että sen alihankkijat suorittavat vastaavat toimet.


2.5 Tietojen ilmaiseminen

Yhteistyökumppanin mahdollisesti saamat viranomaisten tietopyynnöt koskien Henkilötietoja, joita se Käsittelee Mashin lukuun, on välittömästi ilmoitettava Mashille, paitsi jos pakottavat Lait estävät tällaisen ilmoituksen tekemisen. Yhteistyökumppanin ei tule vastata tällaisiin tietopyyntöihin ilman Mashin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.


3 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINENYhteistyökumppani ei saa (ja sen on varmistettava, että sen alihankkijat eivät myöskään siirrä tai Käsittele) siirtää tai Käsitellä henkilötietoja ETA-maiden ulkopuolella sopimatta tästä kirjallisesti etukäteen Mashin kanssa. Mikäli Mash antaa suostumuksensa henkilötietojen siirtämiseen ETA-maiden ulkopuolelle, Yhteistyökumppanin on varmistettava, että tietojen ETA-maiden ulkopuolella Käsittelemistä koskevia Lakien mukaisia velvoitteita noudatetaan.


Lakien niin vaatiessa Yhteistyökumppanin on käytettävä asianmukaisia Mallisopimuslausekkeita ja varmistettava, että sen alihankkijat toimivat samoin. Mallisopimuslausekkeiden muuttamattomat versiot katsotaan sisällytetyiksi tähän Tietosuojaliitteeseen, ja niitä sovelletaan, mikäli Yhteistyökumppani tai sen alihankkija voivat joko a) käyttää Euroopan talousalueella säilytettäviä Henkilötietoja etäyhteydellä muusta kuin ETA-maasta tai b) siirtää Henkilötietoja tai käyttää muussa kuin ETA-maassa olevia Henkilötietoja.


4 TIETOTURVALLISUUS JA SUOJAUSTOIMETYhteistyökumppanin on otettava käyttöön ja jatkuvasti ylläpidettävä riittäviä, asianmukaisia organisatorisia, toiminnallisia, hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä toimia Henkilötietojen ja Mashin muiden mahdollisten tietojen suojaamiseksi tahattomalta, luvattomalta tai laittomalta tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttumiselta, julkaisulta, levittämiseltä tai käyttämiseltä siten, että kaikki Käsitteleminen on Lakien ja Mashin kirjallisten ohjeiden mukaista, erityisesti liittyen Henkilötietojen siirtämiseen verkon välityksellä. Yhteistyökumppanin tulee taata suojaustaso, joka on suojattavien tietojen Käsittelyyn ja niiden luonteeseen liittyvien riskien mukainen ottaen huomioon toimien käyttöönottohetken ajantasaisuus ja siitä aiheutuvat kustannukset.


Teknisiin suojausmenetelmiin on kuuluttava kaikki Yhteistyökumppanin määrittelemät tekniset suojauskeinot, jotka perustuvat ISO/IEC 27000 -sarjan suosituksiin tai vastaaviin, kuten SSAE-16(2). Yhteistyökumppanin on rajoitettava pääsy Henkilötietoihin Yhteistyökumppanin valtuuttamiin ja asianmukaisesti kouluttamiin henkilöihin, joilla on selkeästi määritelty tarve käyttää Henkilötietoja ja joita velvoittavat asianmukainen vaitiolovelvollisuus. Yhteistyökumppanin on myös varmistettava teknisesti ja organisatorisesti, että Henkilötietoja ei Käsitellä muihin tarkoituksiin (esimerkiksi Yhteistyökumppanin muiden asiakkaiden hyväksi) ja että Henkilötietoja Käsitellään erillään Yhteistyökumppanin muiden asiakkaiden ja sen omien asiakkaiden tiedoista.


Yhteistyökumppani vakuuttaa, että toimittaessaan Palveluita Sopimuksen mukaisesti se noudattaa kaikkia varotoimia estääkseen Henkilötietojen häviämisen ja muuttumisen, Mashin IT-järjestelmän luvattoman käytön, virusten saattamisen Mashin järjestelmiin ja Mashin IT-järjestelmän sekä Mashin luottamuksellisten tietojen luvattoman ja virheellisen käyttämisen ja tietojen paljastumisen.


5 ITSEARVIOINTI JA TARKASTUKSETSopimuksen aikana Mashilla on oikeus puolivuosittain pyytää Yhteistyökumppanin turvallisuusdokumentaation tarkastamista ja/tai kirjallista itsearvioinnin raporttia koskien Yhteistyökumppanin tämän Tietosuojaliitteen, Sopimuksen ja Lakien noudattamista.


Lisäksi Mashilla (tai sen puolesta toimivalla riippumattomalla kolmannella osapuolella) on oikeus tarkistaa Yhteistyökumppanin ja sen alihankkijoiden käsittelytoimet hyväksytyn tarkastussuunnitelman mukaisesti ilmoittamalla tästä kirjallisesti kaksitoista (12) päivää etukäteen. Jos missä tahansa tarkastuksessa käy ilmi, että Palvelut eivät ole tämän Tietosuojaliitteen, Sopimuksen tai Lakien mukaisia, Yhteistyökumppanin on suoritettava yksinomaisella kustannuksellaan kaikki tarpeelliset toimet varmistaakseen, että Palvelut noudattavat sovellettavia säännöksiä, Lakeja ja ohjeita. Mashilla on oikeus varmistaa vaatimustenmukaisuus suorittamalla toisen tarkastuksen valitsemanaan ajankohtana kyseisten korjaustoimenpiteiden jälkeen.


Mash on vastuussa tarkastusten kustannuksista. Mikäli tarkastuksessa kuitenkin ilmenee Yhteistyökumppanin puolelta tämän Tietosuojaliitteen tai Sopimuksen loukkaus tai laiminlyönti, Yhteistyökumppanin on korvattava tarkastuksesta aiheutuvat kustannukset viivytyksettä ja korjattava loukkaus tai laiminlyönti.


6 TIETOSUOJALOUKKAUSTEN KÄSITTELEMINENMikäli Henkilötietojen Käsittelemisessä tapahtuu Henkilötietojen loukkaus tai Yhteistyökumppania uhkaa pakkotäytäntöönpanotoimenpide koskien Henkilötietoja, Yhteistyökumppanin on ilmoitettava tästä Mashille asianmukaisella kirjallisella ilmoituksella välittömästi saatuaan tästä tiedon, joka tapauksessa viimeistään kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa. Mashin etukäteen antaman suostumuksen mukaisesti, Yhteistyökumppanin on tehtävät sovitut toimet ratkaistakseen tilanne mahdollisimman nopeasti ja estääkseen lisävahinkojen syntyminen. Yhteistyökumppanin on lisäksi informoitava Rekisteröityjä ja viranomaisia lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


Yhteistyökumppanin on myös Mashin niin pyytäessä suoritettava Rekisteröidyille ja muutoin asianmukaiset korjaavat toimet.


7 REKISTERÖITYJEN OIKEUDETTäyttääkseen Laista johtuvat velvollisuutensa Mashin niin pyytäessä, Yhteistyökumppanin on kohtuullisin, ja todellisiin käytettyihin työtunteihin perustuvin kustannuksin: a) annettava Mashille viivytyksettä rekisteröityjen Henkilötiedoista kopio fyysisessä ja/tai elektronisessa muodossa, b) viivytyksettä korjattava, estettävä tai poistettava rekisteröityjen Henkilötiedot, c) viivytyksettä annettava Mashille tiedot ja tehtävä tämän kanssa kohtuullisissa määrin yhteistyötä Henkilötietojen sopimuksenmukaiseen Käsittelemiseen liittyen kohtuullisen ja d) annettava rekisteröidyille, joiden Henkilötietoja Käsitellään, Käsittelemistä koskevat Mashin kohtuullisesti pyytämät tiedot.


8 VAHINGONKORVAUSYhteistyökumppanin on kustannuksellaan puolustettava ja suojattava Mashia sekä korvattava tälle kaikki vaateet, toimet, menetykset ja kustannukset, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka johtuvat kolmansien osapuolten vaateista Mashia tai sen kumppaneita kohtaan, jotka ovat aiheutuneet Yhteistyökumppanin tämän Tietosuojaliitteen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä.


Mikäli kolmas osapuoli esittää vaateen Yhteistyökumppania kohtaan Henkilötietoja koskevaan tietoturvaloukkaukseen liittyen koskien Mashin työntekijöitä (nykyisiä ja aiempia), työnhakijoita, ulkoista työvoimaa tai asiakkaita (mahdollisia, nykyisiä ja entisiä), Yhteistyökumppanin on Mashin oikeuksien suojaamiseksi kustannuksellaan varattava Mashille oikeus osallistua keskusteluihin, neuvotteluihin tai oikeustoimiin itsenäisesti tai väliintulijana. Mikäli kolmannen osapuolen vaade osoittautuu perusteettomaksi, Yhteistyökumppanilla ei ole velvollisuutta korvata Mashille aiheutuneita kuluja. Muussa tapauksessa Yhteistyökumppani on vastuussa kaikista Mashille kyseisestä kolmannen osapuolen vaateesta aiheutuneista kustannuksista, korvauksista, menetyksistä ja vahingonkorvauksista.


Sopimuksessa mahdollisesti sovittua vastuunrajoitusta ei sovelleta tämän Tietosuojaliitteen rikkomuksesta aiheutuneisiin vahinkoihin tai menetyksiin.


9 VOIMASSAOLOTämä Tietosuojaliite on kokonaisuudessaan voimassa Sopimuksen voimassaoloajan ja tämän jälkeen niin kauan kuin on tarpeellista Sopimuksen päättymisen jälkeisten toimenpiteiden suorittamiseksi. Mikäli Yhteistyökumppani Käsittelee tai sen lukuun Käsitellään Henkilötietoja mistä tahansa syystä Sopimuksen päättämisen tai päättymisen jälkeen, tämä Tietosuojaliite pysyy voimassa kyseiseen Käsittelemiseen nähden niin kauan kuin Käsittelemistä tapahtuu.


Yhteistyökumppanin (tai sen mahdollisten alihankkijoiden) tämän Tietosuojaliitteen mukaisten velvoitteiden rikkominen katsotaan Sopimuksen olennaiseksi sopimusrikkomukseksi.


Velvoitteet, joiden on luonteensa vuoksi säilyttävä voimassa myös Sopimuksen ja tämän Tietosuojaliitteen voimassaolon päättymisen jälkeen, pysyvät täten voimassa.


Tämän Tietosuojaliitteen ja Sopimuksen ehtojen välillä ollessa ristiriidassa sovelletaan Tietosuojaliitteen ehtoja. Tietosuojaliitteeseen mahdollisesti tehtävät muutokset on molempien Sopijapuolten hyväksyttävä kirjallisesti ollakseen päteviä.


Tämän Tietosuojaliiteen mukaiset vaatimukset ovat voimassa 1.3.2018 alkaen.